چارت سازمانی موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان و شرکت های وابسطه در تصویر زیر قابل مشاهده است.

چارت سازمانی زبدگان