مقررات وظیفه عمومی:

برابر ضوابط در دوره دانشپذیری معافیت تحصیلی به دانشپذیران تعلق نمیگیرد، لذا داوطلبان مـرد علاقمند به تحصیل در دوره های فراگیر دانشـگاه پیـام نورعلاوه بر داشتن شرایط مندرج دربندهای (عمومی واختصاصی) در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر مجازبه شرکت درآزمون سراسری دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر می باشند و لازم است به هنگام قبولی قطعی و ثبت نام آن را به مرکزمحل تحصیل خود ارائه دهند
1 کارت پایان خدمت هوشمند
2 کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، ایثارگران، موارد خاص و…)
3 متولدین سال 1354 و قبل از آن، مشروط بر آنکه تغییر سن نداده باشند –
4 مشمول دانش آموخته مقطع کارشناسی (درسنوات مجاز تحصیلی) دارای برگ آماده به خدمت بدون مهر غیبت (که زمان پذیرش و ثبت نـام قطعـی دانشجویی ایشان در دانشگاه قبل از تاریخ اعزام به خدمت مندرج دربرگ اعزام باشد) تبصره:. این داوطلبان (در دوره دانشپذیری) در صورتی که تاریخ اعزام آنان قبل از اعلام قبولی و شـروع بـه تحصـیل در دانشـگاه باشـد، موظفند در موعد مقرر مندرج دربرگ اعزام توسط ناجا، به خدمت وظیفه عمومی اعزام و پس از قبولی در آزمون دانـشپـذیری درهنگام تبدیل وضعیت به دانشجویی به شرط نداشتن غیبت سربازی در سر رسید تاریخ اعزام به خدمت آنان؛ با مراجعـه بـه مرکـز محل تحصیل خود تقاضای ترخیص و صدور معافیت تحصیلی نمایند
5 دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی- که حداکثر تا تاریخ 99/11/30 در سقف سنوات مجاز تحصیلی (برابر تبصـره 1 و 2 مـاده 33 قـانون وظیفـه عمومی) دانش آموخته میشود (فاقد غیبت سربازی) تبصره: پذیرفته شده ای که بعد از قبولی قطعی در آزمون- هنگام ثبت نام و تبدیل وضعیت به دانشجویی در دانشگاه- مدت یکسال از تاریخ دانش آموختگی وی در دوره کارشناسی سپری نشده باشد نیازی به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارد
6. دانش آموخته مقطع کارشناسی که در سقف مجاز سنوات تحصیلی دانش آموخته شده و از تاریخ فراغت از تحصیل تا زمان پذیرش و شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از یک سال سپری نشده و وارد غیبت نشده باشد
7. کارکنان متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمان ها (دانش آموخته دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد) – با ارائه گواهی اشتغال به خدمت مبنی بر تعهد خدمت و معافیت از انجام خدمت سربازی پس از انجام مدت تعهد وموافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل
8 کارکنان پایور و شاغل در نیروهای مسلح- با ارائه گواهی اشتغال به خدمت و حکم کارگزینی و موافقت سازمان مربوط برای ادامه تحصیل.
9 طلبه علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی ودارای معافیت تحصیلی حوزه های علمیه معتبر (درصورت تأییدشورای مدیریت حوزه های علمیه قم، اصفهان،خراسان). این داوطلبان که قصد ادامه تحصیل به موازات آن در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند پس از قبـولی در آزمـون بـا ارائـهتبصره 1: تصویری از همان معافیت تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل از حوزه علمیه در هر نیم سال تحصیلی میتوانند در سنوات مجـاز از تاریخ شروع به تحصیل رشته اول ادامه تحصیل دهند. تبصره 2 :بر اساس مصوبه شماره 292 مورخ 1378/11/30 شورای محترم عالی حوزه های علمیه، طلابی که قصد شرکت در این آزمون را دارند باید براساس مصوبه فوق مجوز لازم از مرکز مدیریت های حوزه های علمیه (قم، اصفهان وخراسان) دریافت نمایند. تبصره 3:بدیهی است هر موقع حوزه علمیه، معافیت تحصیلی دانشجو و طلبه ای را خاتمه یافته اعلام نماید، ادامه تحصـیل وی در دانشـگاه منوط به اجازه سازمان وظیفه عمومی و صدور معافیت تحصیلی دانشگاهی است.
10 مشمول دارای برگه معافیت موقت هولوگرام دار بدون غیبت (پزشکی،کفالت و…) در مدت اعتبار آن. * این دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، بدون معافیت تحصیلی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند و بایستی درخواسـت معافیـت تحصیلی نموده و در صورت داشتن شرایط، مجوز ادامه تحصیل از معاونت وظیفه عمومی شهرستان محل تحصیل صادر خواهد شد. * ارائه ی کارت معافیت دائم در هنگام ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویی و یا معافیت تحصیلی پس از اتمام اعتبار معافیت موقت، الزامی است.
11 کارکنان وظیفه (لیسانس) اعزامی شاغل به خدمت ((سربازان در حال خدمت)) در نیروهای مسلح و سایر نهادها فاقد غیبت قبل از اعـزام- بـا ارائـه گواهی اشتغال به خدمت وتصویر برابر با اصل گواهی اعلام پایان تحصیلات مقطع قبلی صادره به ناجا تبصره:. این داوطلبان پس از قبولی در آزمون دانشپذیری، در صورت داشتن غیبت قبل از اعزام و یا اخراجی قبلی در این مقطع باشند، ترخیص نخواهند شد.
12 دانشجوی انصرافی دانشگاه ها که در سقف مجاز سنوات تحصیلی اولیه (موضوع تبصره 1 ماده 33 انصراف داده؛ به شرط اینکه از تـاریخ انصـراف در رشته قبلی تا زمان پذیرش در رشته و دانشگاه جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد. تبصره: دانشجویانی که در سن مشمولیت از تاریخ90/8/22 به بعد از امتیاز یک بار انصراف از تحصیل استفاده نکـرده باشـند در غیـر ایـن صورت مجاز به شرکت در دوره و آزمون نیستند.
درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجوی مشمول پذیرفته شده در صورت عدم غیبت اولیه، بعد از قبولی قطعی در آزمون دانشپـذیری ( از زمـان تبدیل وضعیت به دانشجویی و شروع به تحصیل) انجام گرفته و سنوات تحصیل وی از نظر معافیت تحصیلی، از این زمان (یعنی دانشجویی) محاسـبه مـی گردد. و هیچ خدماتی به مشمولان که دانش پذیر میباشند، تعلق نخواهد گرفت
.مشمولان غایب مجازبه ادامه تحصیل نمیباشند و در صورت شرکت درآزمون وقبولی در دانشگاه،معافیت تحصیلی برای آنان درخواست و صادرنخواهد شد
.دانشجویان مشمول اخراجی دانشگاهها و یا ترک تحصیل، تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا دریافت معافیت دائم، شرایط استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت و مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل نمی باشند.
سقف سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی حداکثر 3 سـال مـیباشـد. در صـورت عـدم موفقیت در اتمام واحدهای دوره، طبق تبصره 2 ماده 33 قانون خدمت وظیفه عمومی با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشـگاه و احـراز سـایر شرایط، پس از اعلام مراتب ظرف مدت 3 ماه به دفتر پلیس +10 ،حداکثر یک سال بعنوان سنوات ارفاقی با دریافت مجوز از وظیفـه عمـومی قابـل افزایش خواهد بود. دانشجویی که حداکثر در مدت مذکور دانش آموخته نشود، مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر نخواهد بود
.طبق ماده 13 آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب هیأت محترم وزیران، دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی(سنوات اولیه + ارفـاقی کـه توأم با دریافت مجوز از وظیفه عمومی بوده) موفق به فراغت از تحصیل نشوند از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر محروم میگردند
.دانشجویان مورد پذیرش در دانشگاهها می بایست جهت دریافت معافیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشـد ناپیوسـته بـا بـرگ درخواسـت معافیـت تحصیلی مقطع فوق به یکی از دفاتر پلیس+10 شهرستان محل استقرار دانشگاه مراجعه و اقدام نمایند، در غیر این صورت مجاز به تحصیل نبوده و از ادامه تحصیل آنان جلوگیری بعمل می آید.