امتیازات و مزایای دوره های فراگیر پیام نور

دانش پذیر می تواند آزادانه رشته ها و واحد های دانشگاهی مورد نظرخود را انتخاب نماید
دانشگاه پیام نور مدرک رسمی ومورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری به دانشجو ارائه می نماید.
منابع آزمون پایان ترم ،کاملاً مشخص می باشد.
آزمون پایان ترم اول که توسط سازمان سنجش برگزار می گردد به صورت تستی و نمره منفی ندارد.
دانشجومی تواند در مقاطع بالاتر با حداقل شهریه وهمچنین دردانشگاه های معتبر ادامه تحصیل دهد.
سازمان نظام وظیفه برای دانش پذیران ذکور پس ازقبولی در آزمون ورودی دانشگاه پیام نور معافیت صادرمی نماید.
دانشجو می تواند با انتخاب دروس به شیوه عادی در کلاس ها حضور یابد و یا با انتخاب دروس به شیوه خودخوان یا الکترونیکی در کلاس ها حضور نداشته باشد.
دانشجو در صورت پذیرش در شهرستان ،می تواند محل برگزاری آزمون  خود را یک ماه قبل ازامتحانات شهرخودانتخاب نماید.
تمامی مراحل ثبت نام در سایت جامع گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir صورت می پذیرد.