موسسه آموزش عالی آزاد زبدگان دارای موافقت نامه قطعی به شما ۲۲/۴۲۵۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۲ از وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد.

زبدگان با اخذ مجوز از سایت دستگاه ها و وزارت خانه ها به فعالیت های خود گسترش داده و هم اکنون یکی از معتبرترین و قابل اعتماد ترین خدمات دهنده آموزشی در کشور می باشد.

معرفی زبدگان
ویژگی های زبدگان
اهداف زبدگان